Inschrijfvoorwaarden

Algemene Voorwaarden

Hieronder bevinden zich de algemene voorwaarden voor WeAdvize Academy opleiding tot financieel adviseur (hierna te noemen ‘Opleiding’) van WeAdvize.

De Opleiding
De aangeboden opleiding vermeldt in ieder geval op duidelijke en begrijpelijke wijze de volgende gegevens:

 • de wijze van uitvoering van de studieovereenkomst;
 • wanneer de Opleiding start;
 • de voorwaarden waaronder de Opleiding eventueel niet doorgaat;
 • de prijs met inbegrip van alle bijkomende kosten en belastingen;
 • de wijze van betaling;
 • de duur van de studieovereenkomst.

Deze algemene voorwaarden worden voorafgaand aan de studieovereenkomst nadrukkelijk bekendgemaakt en maken integraal deel uit van de algemene informatievoorziening van WeAdvize. Een kopie van deze voorwaarden zal op verzoek direct kosteloos aan u worden toegezonden. Onverminderd het bovenstaande omvat het aanbod bij een overeenkomst op afstand bovendien de volgende gegevens:

 • de identiteit en het adres van WeAdvize;
 • uw recht om de studieovereenkomst binnen veertien kalenderdagen te ontbinden;
 • de geldigheidsduur van de Opleiding.

De studieovereenkomst

De studieovereenkomst komt tot stand tussen de consument die de Opleiding afneemt (hiervoor en hierna: ‘u’) en WeAdvize, die de Opleiding verzorgt. De studieovereenkomst omvat de Opleiding waarvoor u zich inschrijft inclusief het lesmateriaal en de aan de Opleiding verbonden lesdagen.

De studieovereenkomst geldt voor de totale studieduur van de Opleiding. WeAdvize gaat ervan uit dat u actief aan de Opleiding deel zult nemen. WeAdvize draagt zorg voor een goede planning en inroostering van de docenten voor lesdagen, examens en andere vormen van toetsing. U mag van WeAdvize verwachten dat de Opleiding op een hoogwaardig niveau zal worden aangeboden met gekwalificeerde docenten, kwalitatief goed lesmateriaal en deugdelijke faciliteiten. WeAdvize zal zich inspannen om u in staat te stellen de Opleiding met succes af te ronden.

Inschrijving, bedenktijd en annulering

Door een inschrijving voor de Opleiding van de WeAdvize Academy gaat u een studieovereenkomst aan voor de duur van de Opleiding zoals vermeld en verklaart u zich akkoord met de voorwaarden zoals hier vermeld. De diensten en ondersteuning voortvloeiend uit de studieovereenkomst zijn persoonlijk en niet overdraagbaar. De overeenkomst komt tot stand zodra WeAdvize uw inschrijving heeft ontvangen en WeAdvize de ontvangst daarvan heeft bevestigd. Als de inschrijving via internet heeft plaatsgevonden, ontvangt u direct een bevestiging van de overeenkomst per e-mail; als de inschrijving op andere wijze heeft plaatsgevonden, vindt de bevestiging per post of e-mail plaats.

Er geldt een bedenktijd van veertien dagen vanaf het moment dat WeAdvize de inschrijving aan u bevestigd heeft. Binnen die termijn kunt u de studieovereenkomst zonder opgaaf van redenen annuleren middels een e-mail en het (mogelijk reeds ontvangen) lespakket onbeschadigd en aangetekend aan WeAdvize retourneren. De kosten van het retour zenden zijn voor uw rekening; bewaart u het verzendbewijs zorgvuldig tot u van WeAdvize een bericht van ontvangst van het lespakket hebt gekregen. In geval van tijdige annulering zal WeAdvize eventueel door haar ontvangen betalingen, zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen veertien dagen na annuleren aan u terugbetalen. Kosteloze annulering van de overeenkomst voorafgaand aan de start van de Opleiding is niet meer mogelijk als de inschrijving (schriftelijk of digitaal) aan u is bevestigd en de bedenktijd is verstreken.

Bij annulering van de Opleiding na veertien dagen na de bevestiging van uw inschrijving, maar vóór de startdatum van de Opleiding bent u, onder aftrek van nog niet ontvangen lesmateriaal, annuleringskosten verschuldigd. De annuleringskosten bedragen 30% van de opleidingskosten.

In het kader van hetgeen hierboven in dit artikel bepaald heeft te gelden dat indien onomstotelijk komt vast te staan dat met het oog op de redelijkheid en billijkheid met afwijkende percentages moet worden gewerkt, partijen in dat licht met elkaar in overleg zullen treden.

Toelatingseisen

Er geldt geen toelatingseis om deel te nemen aan deze Opleiding van de WeAdvize Academy. Om de Opleiding te kunnen doorlopen, dient u te beschikken over een computer met internettoegang.

Betalingsmogelijkheden en niet-tijdige betaling

Het actuele lesgeld vindt u op de website van WeAdvize (https://weadvize.nl/academy/). Het lesgeld kunt u op verschillende manieren voldoen:

 • Betaling ineens of in termijnen.
  U ontvangt een factuur waarmee u ineens of maandelijks het verschuldigde lesgeld overmaakt.

WeAdvize garandeert u dat uw lesgeld tijdens uw studie niet wordt gewijzigd. Het lesgeld is inclusief examengeld. Bij de Opleiding zitten eenmalig de volgende examenvouchers inbegrepen: Wft-Basis en Wft-Vermogen. Eventuele herexamens zijn niet bij het lesgeld inbegrepen.

U bent in betalingsverzuim op het moment dat de vervaldatum van de factuur is verstreken. WeAdvize zendt na het verstrijken van die datum een betalingsherinnering en geeft u de gelegenheid om binnen veertien werkdagen na ontvangst van deze betalingsherinnering alsnog te betalen. Als u na het verstrijken van de betalingsherinnering nog steeds niet betaald hebt, is WeAdvize gerechtigd rente en redelijke kosten van (buitengerechtelijke) invordering in rekening te brengen. De rente mag in rekening worden gebracht vanaf het verstrijken van de vervaldatum en is gelijk aan de wettelijke rente. Voor wat betreft de hoogte van de buitengerechtelijke invorderingskosten zal aansluiting worden gezocht bij de toepasselijke wettelijke regelgeving. Gedurende de behandeling van een klacht of geschil zal WeAdvize het in rekening brengen van rente en invorderingskosten opschorten.

U blijft te allen tijde zelf aansprakelijk voor nakoming van uw betalingsverplichting inzake lesgeld en overige kosten, ook indien u bij inschrijving hebt aangegeven dat uw werkgever de betaling van de studiekosten op zich heeft genomen.

Studie- en serviceduur

De studieovereenkomst eindigt automatisch na het verlopen van de studieduur zoals is vastgelegd bij uw inschrijving; de wederzijdse rechten en plichten houden op te bestaan op het moment dat de studieovereenkomst eindigt.

Indien u de Opleiding tussentijds opzegt, hebt u vanaf de datum van opzegging geen recht meer op studiebegeleiding en deelname aan lessen en examens.

Tussentijdse beëindiging

Bij de WeAdvize Academy schrijft u zich in voor het volledige programma van de Opleiding. Tussentijdse opzegging van de Opleiding is te allen tijde mogelijk. Tussentijdse opzegging dient schriftelijk plaats te vinden. Indien u zich elektronisch hebt ingeschreven, is het toegestaan de overeenkomst per e-mail op te zeggen.

Bij annulering binnen 2 weken van de start van de Opleiding, bent u 50% van het lesgeld verschuldigd. Bij annulering na 2 weken van de start van de Opleiding is het volledige lesgeld verschuldigd c.q. wordt niet gerestitueerd, ongeacht of u al dan niet aan de lessen hebt deelgenomen.

Indien u de Opleiding tussentijds opzegt, hebt u vanaf de datum van opzegging geen recht meer op studiebegeleiding en deelname aan lessen en examens. Bij de vaststelling van de verzenddatum wordt de datum poststempel als verzenddatum aangemerkt. Indien u per e-mail opzegt, geldt de verzenddatum van de e-mail.

Bij het overlijden van de student eindigt de overeenkomst onmiddellijk en vervalt de resterende betalingsverplichting.

Bijeenkomst missen en/of annuleren

De bijeenkomsten zijn een essentieel en interactief onderdeel van uw Opleiding: daarom is het bijwonen ervan verplicht gesteld. In geval van calamiteiten mogen er maximaal 3 lessen gemist worden. In dat geval zal er per les een vervangende opdracht gemaakt moeten worden, om de Opleiding met een voldoende af te ronden. Bij het missen van meer dan 3 lessen, is de Opleiding niet met een voldoende afgerond. In dit geval is er geen recht op een certificaat van deelname. Wel mogen de examen Wft-Basis en Wft-Vermogen eenmalig worden afgelegd, mits het lesgeld is voldaan.

De praktijklessen en stage worden in overleg met een persoonlijk coach afgestemd. Je hebt recht op 2 uur praktijkbegeleiding per week. De praktijklessen en stage zijn niet verplicht gesteld om een certificaat van deelname te mogen ontvangen.