Hieronder treft u de tekst aan van de abonnementsovereenkomst en de algemene voorwaarden van de Weadvize Inzichttool 

Het contract wordt afgesloten tussen Weadvize BV, gevestigd te Valkenburgseweg 37, 2331AA leiden, hierna te noemen “Weadvize”, en de consument, hierna te noemen “Klant”.

 1. Abonnement en kosten Klant abonneert zich op het Weadvize Financieel Plan voor een bedrag van € 2,50 per maand (2023). Het abonnementsgeld kan jaarlijks worden aangepast met het door het CBS doorgegeven inflatiepercentage. Door akkoord te gaan met het abonnement staat Klant toe dat er een automatische incasso wordt gedaan van de abonnementsgelden op het in het aanmeldformulier aangegeven bankrekeningnummer van de rekening en het aangaan van het abonnement. Wijziging van dit nummer kan telefonisch worden doorgegeven en worden gemaild naar administratie@weadvize.nl.
 2. Duur van het abonnement. Het abonnement gaat in op de datum van ondertekening van dit Contract. Het abonnement wordt automatisch verlengd met een maandelijkse periode, tenzij Klant het abonnement opzegt.
 1. Opzegging Klant kan het abonnement maandelijks opzeggen door een mail met het verzoek om het abonnement op te zeggen te sturen naar opzeggen@weadvize.nl. Het abonnement wordt dan opgezegd na de eerstvolgende volle maand.
 2. Recht op inzichttool

Klant heeft recht op gebruik van de inzichttool van Weadvize. Deze tool verschaft inzicht in de huidige financiële situatie van Klant en zijn of haar eventuele partner voor zover de informatie kan worden gevonden in de volgende bronnen: mijnbelastingdienst.nl ; mijnoverheid.nl ; mijnpensioenoverzicht.nl en uwv.nl . Om deze informatie te kunnen laden moet Klant beschikken over een Digid app met sms notificatie. De tool is AVG proof en Weadvize krijgt geen inzicht in de gegevens die de Klant upload. De informatie kan wel worden gedeeld met Weadvize middels de daarvoor aanwezige button “bespreek met adviseur”. Op het moment dat dit gebeurt, neemt Weadvize binnen 48 uur contact op om een afspraak met een adviseur in te plannen.

 1. Het volledige financiële plan van Weadvize inclusief handelingsperspectief en actiepunten voor bemiddeling wordt in 2023 (jaarlijks geïndexeerd met inflatie) aangeboden voor € 195,-. Dit bedrag kan worden voldaan via iDeal of een bankoverschrijving op het rekeningnummer van Weadvize. Het online gesprek met de adviseur zal ongeveer 1 uur in beslag nemen en de rapportage volgt na maximaal 5 werkdagen. Weadvize zal de klant tijdig informeren over eventuele wijzigingen in het tarief of de levering van het financiële plan.
 2. Het abonnement geeft de klant recht op telefonische ondersteuning bij het activeren van de inzichttool. Daarnaast kan de klant onbeperkt de link naar de inzichttool voor eigen gebruik opvragen. Ook ontvangt de klant een maandelijkse nieuwsbrief met relevant nieuws en tips op het gebied van financiën. Tevens krijgt de klant 10% korting op de reguliere bemiddelingstarieven voor hypotheek-, leven-, spaar- en beleggingsproducten (uitgezonderd kosten die de aanbieders zelf rekenen). De klant heeft na 2 jaar abonnement recht op een updategesprek met een gecertificeerd financieel adviseur waarbij de inzichttool opnieuw wordt geupdate en deze gegevens kunnen worden besproken. Op het totale financiële plan krijgt u dan de reguliere korting. De klant kan hiervoor een afspraak maken via het telefoonnummer, de online agenda of e-mailadres dat vermeld staat op de website van Weadvize.
 3. Gebruik van persoonlijke informatie Weadvize zal de persoonlijke informatie van Klant alleen gebruiken voor de uitvoering van het abonnement en zal deze informatie niet delen met derden, tenzij dit wettelijk verplicht is.
 4. Aansprakelijkheid

Weadvize is niet aansprakelijk voor enige schade die voortvloeit uit het gebruik van de inzichttool. Klant is verantwoordelijk voor het veiligstellen van zijn of haar persoonlijke informatie en het nemen van de nodige voorzorgsmaatregelen om zijn of haar computer te beschermen tegen virussen en andere kwaadaardige software.

 1. Toepasselijk recht en geschillenbeslechting Dit Contract is onderworpen aan het Nederlands recht. Eventuele geschillen zullen worden beslecht door de bevoegde rechter in Nederland.

Klant verklaart dit Contract te hebben gelezen, begrepen en hiermee akkoord te gaan door het abonnement aan te vragen en de eerste maand te gebruiken.

Weadvize BV

Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden Weadvize B.V.

Artikel 1 – Definities 1.1. In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

 • Weadvize B.V.: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Weadvize B.V., gevestigd te Leiden en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 61059730.
 • Klant: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die gebruik maakt van de diensten van Weadvize B.V.

Artikel 2 – Toepasselijkheid

2.1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, overeenkomsten en leveringen van Weadvize B.V.

2.2. Afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

Artikel 3 – Dienstverlening

3.1. Weadvize B.V. biedt diverse financiële diensten aan, waaronder het Weadvize Financieel Plan en telefonische ondersteuning bij de inzichttool.

3.2. De dienstverlening van Weadvize B.V. zal met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden uitgevoerd.

3.3. Weadvize B.V. is gerechtigd derden in te schakelen bij de uitvoering van de dienstverlening. Het verstrekken van advies en bemiddeling in financiële producten welke vallen onder de Wet Financieel Toezicht (WFT) zal in eerste instantie worden uitgevoerd door het zusterbedrijf van Weadvize B.V. ; Totaaltransparant. Totaaltransparant staat geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder het KVK-nummer 61059730 en is bij de AFM als vergunninghoudende partij bekend onder nummer 12020260 en bij de KIFID aangesloten onder nummer 300.013983. In voorkomende gevallen kan Weadvize ook andere AFM vergunninghoudende partijen inschakelen voor advies en bemiddeling. Weadvize B.V. zal alle redelijke stappen ondernemen om ervoor te zorgen deze partijen zich houden aan alle toepasselijke wet- en regelgeving met betrekking tot financiële dienstverlening.

Artikel 4 – Betaling

4.1. De klant dient de abonnementskosten voor het Weadvize Financieel Plan via automatische incasso te voldoen.

4.2. Indien de klant het niet eens is met een factuur van Weadvize B.V., dient hij dit binnen 14 dagen na factuurdatum schriftelijk kenbaar te maken.

4.3. Bij overschrijding van de betalingstermijn is de klant van rechtswege in verzuim en is hij wettelijke rente en incassokosten verschuldigd.

Artikel 5 – Gegevensbescherming

5.1. Weadvize B.V. verwerkt persoonsgegevens conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

5.2. De klant geeft toestemming aan Weadvize B.V. om persoonsgegevens te verwerken ten behoeve van de uitvoering van de dienstverlening.

Artikel 6 – Aansprakelijkheid

6.1. Weadvize B.V. is niet aansprakelijk voor enige schade die voortvloeit uit de dienstverlening, tenzij er sprake is van opzet of grove nalatigheid aan de zijde van Weadvize B.V.

6.2. De aansprakelijkheid van Weadvize B.V. is in ieder geval beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval door de verzekeraar wordt uitgekeerd.

Artikel 7 – Geschillen

7.1. Op deze Algemene Voorwaarden is Nederlands recht van toepassing.

7.2. Geschillen tussen de klant en Weadvize B.V. zullen bij uitspraak van de bevoegde rechter worden beslecht.

7.3 Bij geschillen over advies en bemiddeling zal de klant zicht in eerste instantie moeten wenden tot de AFM vergunninghoudende partij waardoor Weadvize B.V. naar is verwezen.